Huumeriippuvuus ja sen hoito

Vieroitusta, kuntoutusta ja vertaistukea


Huumeriippuvuus tarkoittaa riippuvuutta hermostoon ja psyykeen vaikuttavista laittomista aineista. Huumeriippuvuudelle on tyypillistä jatkuva tai pakonomainen huumeidenkäyttö riippumatta käytön aiheuttamista sosiaalisista tai terveydellisistä haitoista.
Huumeriippuvuus vaikuttaa ihmisen fysiikkaan, psyykkiseen hyvinvointiin ja sosiaaliseen elämään. Sen syntymekanismit ovat hyvin saman tyyppisiä kuin muissakin päihderiippuvuuksissa.

Huumeriippuvuus on usein fysiologisen riippuvuuden kehittymistä, jolloin henkilön kyky sietää huumeen tai päihteen vaikutuksia kohoaa. Toleranssi nousee tai riippuvaisella ilmenee päihteen käytön lopettamisen jälkeisinä päivinä eriasteisia vieroitusoireita.

Huumeriippuvuus voi kehittyä myös ilman merkittävää toleranssin nousua tai vieroitusoireita. Tällaisissa tapauksissa riippuvuus on luonteeltaan psykologista ja perustuu aineen tuottamaan euforiaan eli hyvään oloon.

Nämä erilaiset riippuvuuden syntymekanismit saavat henkilön usein jatkamaan huumeiden käyttöä, vaikka hän kokee itsekin huumeet haitallisiksi.

Huumeriippuvuuden mekanismit saavat henkilön usein jatkamaan huumeiden käyttöä, vaikka hän kokee itsekin huumeet haitallisiksi.
Huumeriippuvuuden mekanismit saavat henkilön usein jatkamaan huumeiden käyttöä, vaikka hän kokee itsekin huumeet haitallisiksi.


Erilaiset huumeriippuvuudet


Huumeiden käyttö yhdessä muiden päihteiden kanssa eli päihteiden sekakäyttö on nykypäivänä hyvin yleistä. Suurin osa laitoskuntoutuksen asiakkaista on opioidien käyttäjiä. Opioidien käyttöön liittyy usein myös rauhoittavien lääkkeiden (bentsodiatsepiinit) ja alkoholin käyttöä.

Eri huumeiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet vaihtelevat merkittävästi. Huumeet eroavat toisistaan vaikutuksiltaan, jatkuvan käytön aiheuttaman toleranssin ja vieroitusoireiden suhteen.

Huumeriippuvuus voi olla muun muassa:
  • kannabisriippuvuus
  • opiaattiriippuvuus
  • heroiiniriippuvuus
  • kokaiiniriippuvuus
  • amfetamiiniriippuvuus


Kannabiksen toistuva käyttö lisää psykoosialttiutta, vaikka sen käyttö ei johdakaan kovin helposti selvän toleranssin kehittymiseen ja käytön jälkeiset vieroitusoireet ovat yleensä varsin lieviä. Kannabisriippuvuus voi kuitenkin olla luonteeltaan psykologista ja tarve saada päivittäinen annos muodostuu pakonomaiseksi. Jatkuva käyttö saattaa aiheuttaa aivoissa muutoksia, jotka tekevät sen käytön omaehtoisesta lopettamisesta erittäinkin vaikeaa.

Opiaattien kuten heroiinin ja psykostimulanttien kuten amfetamiinin kohdalla jatkuva käyttö johtaa hyvinkin nopeasti toleranssin eli sietokyvyn kehittymiseen. Vieroitusoireet ovat hyvin voimakkaita heroiinin tai muiden opiaattien jatkuvan käytön lopettamisen jälkeen ja jonkin verran lievempiä psykostimulanttien kuten amfetamiinin säännöllisen käytön lopettamisen jälkeen.

Amfetamiinin, kokaiinin ja heroiinin kokeilijoilla ja säännöllisillä käyttäjillä on huomattavan suuri riippuvuusriski. Riippuvuuden oireet voimistuvat nopeasti käytön jatkuessa säännöllisenä ja johtavat pakonomaiseen käyttöön. Tällöin aineen aiheuttaman mielihyvän merkitys vähenee ja korvautuu välttämättömyydellä saada ainetta hermoston normaalin toiminnan takaamiseksi.

Huumeriippuvuuden hoito


Ventuskartanossa huumeriippuvuuden hoito perustuu huolelliseen hoidon suunnitteluun, näyttöön perustuviin menetelmiin, henkilökunnan menetelmäosaamiseen ja hyvään yhteistyöhön eri terveydenhuollon ammattilaisten kesken.

Huumeriippuvainen asiakas tarvitsee usein pitkän vieroitusajan. Vieroittautujien kuntoutusajat vaihtelevat 1-3 kk välillä. Vieroittautuminen hoidetaan Ventuskartanossa yhteistyössä lääkärin ja tarvittaessa myös Soiten (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä) selviämis-ja vieroitushoitoyksikön kanssa.

Huumeriippuvaisilla mielenterveysongelmat ovat hyvin yleisiä. Siksi hoidossa tarvitaan usein psykiatrista tai päihdepsykiatrista osaamista. Mielenterveyden ongelmiin käsiksi pääseminen ja niiden hoito edellyttää ensin vieroittautumista huumeista.

Pelkkä vieroitushoito riittää hyvin harvoin huumeriippuvuuden hoidoksi. Ventuskartanossa hoito jatkuu vieroituksen jälkeen päihdekuntoutuksella esimerkiksi laitoshoidossa tai avohoidossa.

Ventuskartanon päämenetelmät hoidossa ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, verkostotyö ja yhteisöhoito. Näillä valinnoilla menetelmät kohdistuvat sekä asiakkaan sisäiseen maailmaan, kuntoutusyhteisöön että asiakkaan sosiaaliseen todellisuuteen.

Juuri verkostotyö ja asiakkaan läheisten huomioiminen kuntoutumisessa sekä yhteisöhoidon tarjoama vertaistuki on koettu erittäin tärkeäksi asiakkailta saadun palautteen perusteella.

Ota yhteyttä

Soita tai lähetä sähköpostia

040 8068 100

ventuskartano(at)ventuskartano.fi


Ota yhteyttä lomakkeella

Nimi*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*

Viesti*